Leveringsvoorwaarden - GG Hoveniers

Houtweg 3a
8167 PJ Oene
06-19784447
K.v.K. 57402027
BTW ID NL002266654B63
IBAN NL57 RABO 0103623159
E-Mail info@gghoveniers.nl
Houd uw telefoon horizontaal !
Ga naar de inhoud
Algemene voorwaarden Groot Groenvoorziening– 9 augustus 2013,  12 pagina's.

Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen op 9 augustus 2013. Groot Groenvoorziening is gevestigd aan Houtweg 3A, 8167 PJ, te Oene, ingeschreven bij de KvK  te Zwolle onder nummer 57402027.
Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk  anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld. Groot Groenvoorziening: Groot Groenvoorziening, ingeschreven bij de KvK te Zwolle onder nummer 57402027.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Groot Groenvoorziening voor of ten  behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is  overeengekomen. Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Groot Groenvoorziening, waarbij in het  kader van een door de Groot Groenvoorziening georganiseerd systeem voor verkoop op  afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één  of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere  communicatiemiddelen. Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Groot Groenvoorziening en de wederpartij.  Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en  Groot Groenvoorziening. Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen  en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Groot  Groenvoorziening en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is  afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Groot Groenvoorziening, voor de  uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van  de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de  Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Groot Groenvoorziening en de  Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te  komen. Algemene voorwaarden Groot Groenvoorziening– 9 augustus 2013 2 / 12 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk  met Groot Groenvoorziening zijn overeengekomen. Aanbiedingen en/of offertes Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende  omstandigheden dit onmogelijk maken. Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is  verlopen. Groot Groenvoorziening kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen  van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de  aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen  aanbod dan is Groot Groenvoorziening daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze  afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Groot Groenvoorziening anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Groot Groenvoorziening niet tot levering van een deel van de in de aanbieding  en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van  de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen. Totstandkoming overeenkomst De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Groot  Groenvoorziening. Duur overeenkomst De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of  indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Wijziging overeenkomst Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de  Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Groot Groenvoorziening de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de  hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de  uitvoering daardoor worden beïnvloed. Groot Groenvoorziening zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de  hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben,  zal Groot Groenvoorziening de Wederpartij hierover van te voren inlichten. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Groot Groenvoorziening daarbij aangeven in hoeverre  de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Groot Groenvoorziening proberen te  trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen. Groot Groenvoorziening zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is  van omstandigheden die aan Groot Groenvoorziening kunnen worden toegerekend. Algemene voorwaarden Groot Groenvoorziening– 9 augustus 2013 3 / 12 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Groot Groenvoorziening zijn pas geldig  vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide  partijen. Uitvoering overeenkomst Groot Groenvoorziening zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed  vakmanschap uitvoeren. Groot Groenvoorziening heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van  artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Groot Groenvoorziening heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Groot Groenvoorziening het recht om elk uitgevoerd gedeelte  afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt  betaald, is Groot Groenvoorziening niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst  op te schorten. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Groot Groenvoorziening het recht de uitvoering van die  onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan  voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst  of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de  Overeenkomst, aan Groot Groenvoorziening. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Groot Groenvoorziening het  recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor  rekening van de Wederpartij. Groot Groenvoorziening is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Groot Groenvoorziening is  uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid  voor Groot Groenvoorziening kenbaar behoorde te zijn. Prijzen en tarieven De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders  aangegeven. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij  anders aangegeven. Van alle bijkomende kosten zal Groot Groenvoorziening tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij  opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend. Wijziging honorarium, prijzen, tarieven Indien Groot Groenvoorziening bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan  is Groot Groenvoorziening gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk  niet onder voorbehoud is gegeven. Indien Groot Groenvoorziening het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  Algemene voorwaarden Groot Groenvoorziening– 9 augustus 2013 4 / 12 Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de  Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: - de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet; - Groot Groenvoorziening alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene  uit te voeren; - bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de  Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering  langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. Groot Groenvoorziening zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in  kennis stellen. Groot Groenvoorziening zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden. Koop op afstand Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden. Ingeval van Koop op afstand heeft Groot Groenvoorziening het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50  procent van de prijs te verplichten. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende zeven werkdagen na de ontvangst  van de door de Groot Groenvoorziening geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Indien Groot Groenvoorziening niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft  verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende dertig dagen na de ontvangst van de door Groot  Groenvoorziening geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Groot Groenvoorziening in die drie  maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van  zeven werkdagen te lopen. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking te  retourneren. De verzendkosten komen voor risico en rekening van de Wederpartij. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsrecht, dan stort Groot Groenvoorziening uiterlijk dertig  dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het aanbetaalde bedrag terug. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Groot Groenvoorziening de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort  Groot Groenvoorziening uiterlijk binnen dertig dagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Groot Groenvoorziening en de  Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de  verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Groot Groenvoorziening. Het voorgaande is alleen van toepassing  indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd. Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op: - reisovereenkomsten; - onroerende goederen; - financiële diensten; - diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden; - internetveilingen; - kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen; - producten die snel kunnen bederven of verouderen; - producten van persoonlijke aard; - producten op maat gemaakt; Algemene voorwaarden Groot Groenvoorziening– 9 augustus 2013 5 / 12 - verzegelde Programmatuur waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken. Levering Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak  over op de Wederpartij.  De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij  dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van  gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen  voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Groot Groenvoorziening de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft  gesteld. Leveringstermijnen De levering zal plaatsvinden binnen een door de Groot Groenvoorziening opgegeven termijn. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en  nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien Groot Groenvoorziening gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de  levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Groot Groenvoorziening heeft verstrekt. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Groot Groenvoorziening schriftelijk in gebreke te stellen,  waarbij Groot Groenvoorziening alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat  Groot Groenvoorziening zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Groot Groenvoorziening binnen  deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te  ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. Uitvoeringstermijnen De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Groot Groenvoorziening opgegeven termijn in onderling  overleg met de klant. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn  slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien Groot Groenvoorziening gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de  uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Groot Groenvoorziening heeft  verstrekt. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Groot Groenvoorziening schriftelijk in gebreke te  stellen, waarbij Groot Groenvoorziening alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de  Overeenkomst. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat  Groot Groenvoorziening zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Groot Groenvoorziening binnen  deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te  ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. Algemene voorwaarden Groot Groenvoorziening– 9 augustus 2013 6 / 12 Risico-overgang De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de  Wederpartij voor rekening en risico van Groot Groenvoorziening. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de  Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen  derde worden gebracht. Betaling Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Groot Groenvoorziening aangewezen bank- of  girorekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeenkomen. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.  Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Groot Groenvoorziening aan te  geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen. Groot Groenvoorziening is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te  declareren. Declaratie vindt per 1 maand plaats. Groot Groenvoorziening en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met  de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de  termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim.  De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per  maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Groot Groenvoorziening en de  verplichtingen van de Wederpartij jegens Groot Groenvoorziening onmiddellijk opeisbaar. Groot Groenvoorziening kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij  een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Groot Groenvoorziening kan de volledige aflossing van de hoofdsom  weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Groot Groenvoorziening heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Groot  Groenvoorziening heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens  in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Incassokosten Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke  kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij  incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de  Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Groot Groenvoorziening aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,  komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij. Algemene voorwaarden Groot Groenvoorziening– 9 augustus 2013 7 / 12 Eigendomsvoorbehoud Alle door Groot Groenvoorziening in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Groot  Groenvoorziening totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is  nagekomen en volledig heeft voldaan. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en  verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het  eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale  uitoefening van zijn/haar bedrijf. Opschorting Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Groot  Groenvoorziening het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of nietbehoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Voorts is Groot Groenvoorziening bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: - na het sluiten van de Overeenkomst Groot Groenvoorziening omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede  grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn  verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat  ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Groot Groenvoorziening kan worden  gevergd. Groot Groenvoorziening behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen. Ontbinding Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is  Groot Groenvoorziening bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien  haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is Groot Groenvoorziening bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: - na het sluiten van de Overeenkomst Groot Groenvoorziening omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede  grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn  verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Groot Groenvoorziening kan worden gevergd  dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; - zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat  ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Groot Groenvoorziening kan worden  gevergd; - de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om  toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het  geheel of een gedeelte van zijn eigendom; - de Wederpartij onder curatele wordt gesteld; - de Wederpartij komt te overlijden. Algemene voorwaarden Groot Groenvoorziening– 9 augustus 2013 8 / 12 Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Groot Groenvoorziening op de Wederpartij onmiddellijk  opeisbaar. Indien Groot Groenvoorziening de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Groot Groenvoorziening  niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Groot Groenvoorziening het recht schadevergoeding te  vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan. Overmacht Een tekortkoming kan niet aan Groot Groenvoorziening of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet  te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening  komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst  voortvloeien. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt  begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Groot Groenvoorziening geen invloed kan  uitoefenen en waardoor Groot Groenvoorziening niet in staat is de verplichtingen na te komen. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade,  natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of  uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of  machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf  wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Groot Groenvoorziening in redelijkheid  niet van de Wederpartij mag worden verlangd. Groot Groenvoorziening heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)  nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Groot Groenvoorziening zijn verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei  schadevergoeding. Zowel Groot Groenvoorziening als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de  verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn  beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder  rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Groot Groenvoorziening zich het recht voor om de  overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn  beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Indien Groot Groenvoorziening ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels  gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte  zelfstandige waarde toekomt, is Groot Groenvoorziening gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen  gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke  Overeenkomst. Garanties Groot Groenvoorziening garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Groot Groenvoorziening  garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld  Algemene voorwaarden Groot Groenvoorziening– 9 augustus 2013 9 / 12 kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een  normaal gebruik nodig zijn. Groot Groenvoorziening garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en  worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. z Groot Groenvoorziening geeft geen garantie op planten, tenzij dit in de offerte is aangegeven.  De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland. Ten aanzien van Producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 1 jaar, tenzij uit de  aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen  alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening  gebracht worden. Ten aanzien van Diensten geldt de garantie, voor een periode van 1 jaar, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit  of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,  inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij  anders is aangegeven. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Groot Groenvoorziening, na  vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-,  verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan  zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht.  Evenmin staat Groot Groenvoorziening in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Groot  Groenvoorziening geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden. Onderzoek en reclame De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na  aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering,  te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst  overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer  gelden. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Groot  Groenvoorziening gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd,  tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Groot  Groenvoorziening gemeld te worden. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Groot Groenvoorziening gemeld te  worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel  onredelijk bezwarend is. Algemene voorwaarden Groot Groenvoorziening– 9 augustus 2013 10 / 12 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien  gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit  omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige  Product zal Groot Groenvoorziening aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Groot  Groenvoorziening nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed  wanneer de Wederpartij Groot Groenvoorziening niet schriftelijk om toezending is gevraagd. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Groot Groenvoorziening binnen de gestelde termijn  op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij  daaraan geen zelfstandige waarde toekomt. Aansprakelijkheid Groot Groenvoorziening is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Groot  Groenvoorziening.  Groot Groenvoorziening is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade,  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop  strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. Indien Groot Groenvoorziening aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Groot  Groenvoorziening beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Groot Groenvoorziening uitkeert of tot maximaal eenmaal  het bedrag dat in de factuur staat vermeld. Groot Groenvoorziening is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Groot  Groenvoorziening ingeschakelde derden. Vrijwaring De Wederpartij vrijwaart Groot Groenvoorziening voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering  van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van  grove schuld of opzet van de kant van Groot Groenvoorziening en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel  verwijt treft. Indien Groot Groenvoorziening door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Groot  Groenvoorziening zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Groot Groenvoorziening en  derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij. Verjaringstermijn Voor alle vorderingen en verweren jegens Groot Groenvoorziening en de door Groot Groenvoorziening (eventueel)  ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen en verweren die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de  afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen en verweren door verloop van twee jaar nadat  de Wederpartij Groot Groenvoorziening ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak. Intellectuele eigendom Groot Groenvoorziening behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en  andere intellectuele wet- en regelgeving. Algemene voorwaarden Groot Groenvoorziening– 9 augustus 2013 11 / 12 Groot Groenvoorziening behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor  andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Geheimhouding Zowel Groot Groenvoorziening als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de  Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of  zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle  gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is  genomen. Privacy De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Groot Groenvoorziening verstrekt, zal Groot Groenvoorziening  zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.  Groot Groenvoorziening mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de  uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Groot Groenvoorziening niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te  verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Groot Groenvoorziening gehouden is  vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Groot Groenvoorziening zich ter zake niet kan beroepen op een  wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Groot Groenvoorziening niet  gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de  Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. De Wederpartij gaat akkoord dat Groot Groenvoorziening de Wederpartij voor statistisch onderzoek of  klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de  Wederpartij dit kenbaar maken. Groot Groenvoorziening behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken  voor (statistisch) onderzoek en database. Nieuwsbrief De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per post en per mail. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan  geen berichten meer ontvangen. Toepasselijke recht en geschillen Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Groot Groenvoorziening partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.  Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn  woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Algemene voorwaarden Groot Groenvoorziening– 9 augustus 2013 12 / 12 Vindplaats Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Zwolle onder nummer 57402027. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de  rechtsbetrekking met Groot Groenvoorziening.
Terug naar de inhoud